1. Detalji o putovanju
  2. Izbor paketa
  3. Lični podaci
  4. Provera podataka
  5. Plaćanje

Individualno osiguranje

Teritorija putovanja

Izaberite željenu destinaciju unosom bar nekoliko karaktera ili izborom iz padajuće liste. Osiguravajuće pokriće važi samo u inostranstvu. Osiguranje stupa na snagu prelaskom granice Republike Srbije, a prestaje pri povratku u zemlju. Osiguranje mora biti zaključeno pre nego što osiguranik otpočne putovanje u inostranstvo, odnosno pre nego što pređe državnu granicu Republike Srbije.

Unesite prvih nekoliko slova...

Suma osiguranja

Suma osiguranja

Ugovorena osigurana suma predstavlja maksimalni iznos obaveze osiguravača, pri čemu se ista smajuje sa svakom nadoknadom iz osiguranja. Ukoliko dođe do iscrpljenja ukupne sume osiguranja, onda osiguranje prestaje.

Izaberite visinu sume osiguranja

Ko se sve osigurava, tj. ko su osiguranici?

Broj osiguranika

Deca - Osiguranici starosti do 17 godina.
Odrasli - Osiguranici starosti od 18 godina do 70 godina.
Stariji - Osiguranici starosti od 71 godina i više.

Deca(do 17 godina) pristupne starosti*
Odrasli(18-70 godina) pristupne starosti*
Stariji(71 i više) pristupne starosti*

Ko je od osiguranika nosilac osiguranja?

Nosilac osiguranja

Nosilac osiguranja je osiguranik ili jedan od osiguranika na koga se vodi osiguranje.

Početak i trajanje osiguranja

Početak i trajanje osiguranja

Plaćanje uplatnicom i pouzećem potrebno je izvršiti najmanje 5 dana pre početka osiguranja.

Kada krećete na put?

Svrha putovanja

Svrha putovanja